20 mei 2016

Driestroom is een grote zorgaanbieder in de regio Arnhem en Nijmegen die aan ongeveer 400 volwassenen (18+) op diverse locaties dagbestedingsactiviteiten biedt aan zorgcliënten, die horen tot de doelgroep WMO en WLZ (Wet Langdurige Zorg als opvolger van de AWBZ).

Begin februari ben ik als vierdejaars student aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen begonnen met dit afstudeeronderzoek. Middels dit onderzoek wordt in kaart gebracht waarom relatief weinig zorgcliënten gebruik maken van het OV en wordt onderzocht welke drempels hiervoor aanwezig zijn. Deze drempels kunnen zowel fysiek als mentaal zijn. Tegelijk wil Driestroom via het onderzoek ook suggesties destilleren die het OV- gebruik stimuleren. Hoe kunnen de drempels voor het OV-gebruik worden verminderd? Het onderzoek richt zich vooral op de ouders en begeleiders van de zorgcliënten van Driestroom, aangezien uit de praktijk naar voren komt dat vooral zij de grootste invloed uitoefenen op de keuzes die gemaakt worden omtrent het reisgedrag. Dit signaal is naar voren gekomen door gesprekken die ik heb gevoerd op verschillende dagbestedingscentra waar cliënten van Driestroom werkzaam zijn. De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt:  Wat hebben de ouders en begeleiders van de zorgcliënten van Driestroom nodig om deze cliënten te stimuleren om meer zelfstandig te reizen?

Voor dit onderzoek maak ik gebruik van kwalitatief onderzoek. Als kwalitatieve onderzoeksmethode maak ik gebruik van semigestructureerde interviews. Om vanuit verschillende perspectieven inzicht te krijgen in deze drempels, zal de groep bestaan uit zowel cliënten als hun ouders en begeleiders. Uiteindelijk zal ik een beroepsproduct maken die moet zorgen voor een concrete prakrijkverbetering. Vanuit mijn opleiding Toegepast Psychologie zal deze praktijkverbetering gericht zijn op gedragsverandering. Nadat de interviews zijn afgenomen en de resultaten zijn verwerkt, zal duidelijk zijn wat voor praktijkverbetering dit oplevert voor Driestroom.

Delen:

Facebook Twitter Linkedin Email Pinterest