Governance en Smart Region nieuwe thema’s Breng Kenniscentrum

Op woensdag 9 november spraken we hierover op de Radboud Universiteit met Henk Meurs en Anne-Marie Haanstra, beiden actief binnen het Breng Kenniscentrum. Henk Meurs – hoogleraar verkeersplanologie aan de Radboud Universiteit – in de hoedanigheid van voorzitter van het Kenniscentrum en Anne-Marie Haanstra – coördinator van het Kenniscentrum Business Development & Co-creation van de Faculteit Economie en Management van de Hogeschool Arnhem Nijmegen – als afgevaardigde van de HAN.

Vier jaar Breng Kenniscentrum

We blikken eerst terug op vier jaar Breng Kenniscentrum. Vier jaar waarin het KC BRENG zich erg heeft ontwikkeld. Toen het initiatief tot een gedeeld platform voor kennisuitwisseling werd genomen, werden er twee doelen opgesteld. “Het eerste doel was het realiseren van kennis die gebruikt kan worden voor verbetering van openbaar vervoer. Op dat pad zijn we op dit moment flink gevorderd. Dat bleek ook op de netwerkmiddag van 21 september waar veel onderzoeken werden gepresenteerd. Daarnaast worden er pilots gestart en blijken de thema’s die wij bespreken maatschappelijk relevant te zijn en spelen ze een rol bij de verbetering van het OV,” blikt Henk terug. “Het andere doel was het betrekken van maatschappelijke organisaties bij ons werk. Dit doel is in veel mindere mate geslaagd, vind ik. Ik had verwacht dat er meer co-creatie zou zijn dan er nu gebeurd. Dat heeft ermee te maken dat  mobiliteit voor veel organisaties niet behoort tot het primaire bedrijfsproces.” De grootste verandering van de afgelopen vier jaar is de overgang van de stadsregio naar de provincie. De stadsregio zat dichter op de vraagstukken, waardoor er meer sprake was van co-creatie. De overgang naar de provincie heeft ertoe geleid dat het spanningsveld tussen de publieke- en bedrijfsbelangen is aangescherpt. Anne-Marie is het met Henk eens. “Er is nog te weinig sprake van co-creatie. Het liefst zou je maatschappelijke partners betrekken bij wat je doet. Echter, betrokkenheid creëer je door projecten samen aan te pakken en je kan je afvragen of in de beginperiode van het Kenniscentrum betrokkenheid van maatschappelijke partners een realistisch doel was. Toen waren we daar misschien nog niet aan toe. Nu zijn we vier jaar verder en zetten we  stappen in de goede richting.”

Thema's

Nu maken we een stap richting de toekomst. En bij een nieuwe stap horen nieuwe thema’s. De nieuwe thema’s sluiten aan bij de centrale thema’s die gehanteerd worden door de Radboud Universiteit en de HAN. Anne-Marie licht de keuze van de HAN toe: “De HAN heeft gekozen voor een drie thema’s: Smart Region, Health en Sustainable energy and Environment. Deze drie deelgebieden zijn gebaseerd op de bedrijvigheid en innovatiestructuren in de regio. De link met de regio is belangrijk, omdat ons primaire doel is om onze studenten beter op te leiden en voor te bereiden op hun toekomstige baan. De drie zwaartepunten – of thema’s – sluiten aan bij veel studies die de HAN aanbiedt.”
Ook de Faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit heeft een overkoepelend thema gekozen: governance. Henk: “Governance is van oudsher een thema bij de Radboud Universiteit. We kunnen allemaal mooie, theoretische plannen bedenken, maar het organiseren, de wet- en regelgeving en de subsidies – alles wat valt onder governance – zijn cruciaal om de plannen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.” Er wordt bij de Radboud Universiteit veel aandacht besteed aan dit onderwerp. En naast planologen worden ook steeds vaker bedrijfskundigen en economen betrokken bij projecten. Zo wordt er ook een link gelegd met de businesskant.

Mobiliteit

De vraag die nu reist is: wat hebben deze thema’s te maken met mobiliteit? “Je kan kijken vanuit twee perspectieven: het aanbod en de reisbeleving,” legt Anne-Marie uit. “Het gaat niet alleen over kostenefficiëntie, maar juist om de toegevoegde waarde die je levert op een aantal zaken. Smart region sluit erg mooi aan, omdat het gaat over de vraag ‘hoe kun je op een slimme manier gebruik maken van de ontwikkelingen die je nu ziet ten behoeve van de reiziger en de aanbieder van het OV ’. Dat is een actueel thema in de mobiliteit: Mobility as a service. Ook governance – het thema van de Radboud Universiteit – is te linken aan mobiliteit. “Breng Kenniscentrum richt zich op openbaar vervoer. OV wordt voor een groot deel bepaald door afspraken tussen provincie, opdrachtgever en het OV-bedrijf,” licht Henk het thema van de Radboud Universiteit toe. De nieuwe ontwikkelingen die mobility as a service mogelijk maken leiden tot een groot governance-vraagstuk. Hoe moet je dat regelen? Wat zijn de gevolgen? Hoe kun je dat verbeteren? Dat zijn allemaal belangrijke aandachtspunten. Je moet veranderingen tijdig signaleren en daarop inspelen, zodat er een balans wordt gevonden tussen private en publieke instellingen,”

Met deze nieuwe thema’s kan vooruit worden gekeken. Het zijn thema’s die aansluiten bij de projecten die nu al lopen, maar tegelijkertijd ook goed passen bij de toekomstige mobiliteitsprojecten van Breng Kenniscentrum. Dank aan Henk Meurs en Anne-Marie Haanstra voor een mooie blik op de toekomst.

 

 

Anne-Marie Haanstra en Henk Meurs